การวิเคราะห์ตลาด รัฐ VS เอกชน

เปรียบเทียบหัวข้อ การวิเคราะห์ตลาด กลุ่มลูกค้าเอกชนกับหน่วยงานรัฐ

ลูกค้าเอกชน

บริษัทวิจัยตลาดเมื่อได้รับ Requirement จากลูกค้าเอกชน จำเป็นต้องวิเคราะห์หาข้อสรุปเกี่ยวกับขอบเขตงานหรือ Scope of Study ให้ชัดเจนและนำเสนอโดยระบุในข้อเสนอโครงการหรือ Proposal และนำส่งลูกค้าก่อนเริ่มโครงการ โดยเนื้อหาหรือหัวข้อการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ การรับรู้ตรายี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้า การรับรู้ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เช่น ทีวี วิทยุ และท้ายที่สุดลูกค้ามักต้องการกลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่

ตัวอย่างเนื้อหาหรือหัวข้อการวิเคราะห์ของลูกค้าเอกชน ได้แก่

  • การวิเคราะห์ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์
  • การวิเคราะห์และการเขียนแผนการตลาด Marketing Mix (4P’s หรือ 7P’s)
  • STP Marketing คือ การแบ่งกลุ่มลูกค้า กำหนดลูกค้าเป้าหมาย และกำหนดตำแหน่งของสินค้าเราเมื่อเปรียบกับคู่แข่ง โดย S = Segmentation T = Targeting P = PositioningSegmentation การแบ่งกลุ่มลูกค้า แบ่งตามประเภทที่ต้องการ อาทิ ชาย – หญิง อายุ รายได้ ความชอบหรือความสนใจเรื่องต่างๆ หรือเรียกอีกนัยว่าพฤติกรรมและ Life Styleหลังจากนั้นเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดสำหรับแต่ละประเด็นของสินค้า อาทิ ราคา การใช้งาน เป็นต้น

 

หน่วยงานรัฐ

บริษัทวิจัยตลาดเมื่อได้รับ TOR จากลูกค้าภาครัฐ ต้องนำส่งข้อเสนอโครงการ โดยหัวข้อการวิเคราะห์ของหน่วยงานภาครัฐ มักเป็นเรื่องของภาพรวมธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือนโยบาย เช่น จัดทำ Road Map เพื่อวางกลยุทธ์ไว้ล่วงหน้า จัดทำแผนภูมิความคิดหรือ Mind Mapping เพื่อบันทึกความคิดหรือแนวคิดที่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา เป็นการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรายสาขาต่อไป

ตัวอย่างหัวข้อของการวิเคราะห์ตลาด กลไกสนับสนุนและกลไกขับเคลื่อนของหน่วยงานรัฐ ได้แก่

  • การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่และเมือง
  • การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่ายั่งยืน
  • การพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกรรม
  • การเป็นตัวเร่งให้เกิดการสร้างเครือข่ายนวัตกรรม
  • การสนับสนุนนวัตกรรมไทยไปสู่ตลาดโลก

 


 

วิเคราะห์ข้อมูล, วิจัยตลาด, ระบบ CRM, บริการ Call center

บริษัท แอ๊ฟฟินีตี้ โซลูชั่น จำกัด

Affinity Solution Co.,Ltd.

InsureDD ประกันรถ ประกันรถยนต์

Thailandcontactcenter, call center outsourcing 02-841-5022

Menu