Data Analytics คือ อะไร?

data analytics

Data Analytics Data Analytics คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ตั้งแต่ อดีต จนถึงปัจจุบัน เพื่อทำนายอนาคต ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการตลาด ให้ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น Data Analytics เป็นเครื่องมือสำหรับธุรกิจ (Business Intelligence) เพราะว่าการที่บริษัทคุณไม่รู้ข้อมูล ก็เหมือนบริษัทคุณกำลังหาทาง โดยไม่มีจุดหมายปลายทาง ดังนั้นการทำ Data Analytics นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ธุรกิจขนาดกลางและเล็กก็สามารถทำได้เช่นกัน สำหรับรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สามารถแบ่งได้ดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐาน (Descriptive analytics) เป็นการวิเคราะห์ เพื่อแสดงผลของรายการทางธุรกิจ เหตุการณ์ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้น หรืออาจกำลัง เกิดขึ้นในลักษณะที่ง่ายต่อการเข้าใจ หรือต่อการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น รายงานการขาย รายงานผล การดำเนินงาน การวิเคราะห์แบบเชิงวินิจฉัย (Diagnostic analytics) เป็นการอธิบายถึงสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น ปัจจัยต่างๆ และความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันของสิ่งที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายต่อกิจกรรมทางการตลาดแต่ละประเภท ซึ่งเป็นก้าวใหม่ที่ช่วยเสริมให้ตัดสินใจไปในทางที่ถูกต้อง การวิเคราะห์แบบพยากรณ์ (Predictive […]

เครื่องมือการบริหารจัดการข้อมูล Big Data

[vc_row][vc_column][vc_column_text] เครื่องมือการบริหารจัดการข้อมูล Big Data เทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูลในยุคดิจิตอลเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในองค์กรที่ต้องการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เริ่มมีการใช้ Big Data ในการวิเคราะห์เพื่อเข้าถึง Customer Insight เพื่อต่อยอดในการทำ CRM เพื่อให้ลูกค้าเกิดความผูกพันและกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  การจัดการข้อมูลในยุคใหม่มีเครื่องมือต่างๆ มากมาย และเครื่องมือเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ที่ถูกต้องกับชนิดของข้อมูล จะทำให้ได้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างแท้จริง